વોટ્સએપ પર ભારતનો વળતો જવાબ

દેશી મેસેજિંગ એપ ‘સંદેશ’ અને ‘સંવાદ’ વોટ્સએપને સખત સ્પર્ધા આપશે – બીટા પરીક્ષણ ચાલી રહી છે!…